Hashimoto Dojo
Shinjuku Yuwakai Dojo
Hachioji Dojo

How to get to Hashimoto Station from Narita Airport